skip to Main Content

Algemene voorwaarden

ARTIKEL 1 DEFINITIES

1.1 In deze algemene voorwaarden wordt onder leverancier verstaan: Nederlandse Veiligheidsschoenenfabriek BVio, gevestigd te Rotterdam aan de Lichtenauerlaan 102-120, alsmede haar filialen.

1.2 Onder afnemer wordt in deze verstaan natuurlijke en/of rechtspersoon met wie leverancier een overeenkomst heeft gesloten of die aan leverancier een opdracht geeft.

ARTIKEL 2 TOEPASSELIJKHEID

2.1 Deze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, diensten, leveringen en overeenkomsten van leverancier.

2.2 Algemene voorwaarden van afnemers, binden leverancier slechts voor zover leverancier deze voorwaarden uitdrukkelijk en schriftelijk heeft aanvaard.

ARTIKEL 3 AANBIEDINGEN

3.1 Alle door leverancier gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk is bepaald dat zij onherroepelijk zijn.

3.2 Orders, overeenkomsten en afspraken zijn voor leverancier pas dan bindend indien, en voorzover zij door haar schriftelijk zijn bevestigd. 3.3 Druk en zetfouten zijn uitdrukkelijk voorbehouden.

ARTIKEL 4 TOTSTANDKOMING

4.1 Een overeenkomst tussen leverancier komt uitsluitend tot stand door schriftelijke bevestiging van leverancier, dan wel door de feitelijke uitvoering van de overeenkomst door leverancier.

4.2 De inhoud van een schriftelijke overeenkomst geldt als volledig en juist, tenzij de afnemer binnen een termijn van 3 dagen schriftelijk protesteert tegen de bevestiging.

ARTIKEL 5 PRIJZEN

5.1 Tenzij schriftelijk en uitdrukkelijk is overeengekomen, zijn alle door leverancier genoemde prijzen Bruto exclusief BTW.

5.2 Tenzij schriftelijk en uitdrukkelijk anders is overgekomen, zijn de kosten voor vervoer van de te leveren producten voor rekening van de afnemer.

5.3 Geen enkele door leverancier opgegeven prijs is bindend. Na totstandkoming van de overeenkomst is leverancier gerechtigd aan de afnemer door te berekenen: prijsstijgingen, waaronder die van materialen en onderdelen; kostenstijgingen waaronder mede begrepen transport- en loonkostenstijgingen en prijsstijgingen ten gevolge van de invoering of verhoging van belastingen en/of andere heffingen van overheid of andere bevoegde instanties die optreden na het totstandkomen van de overeenkomst ongeacht of deze voorzienbaar waren.

5.4 Kosten voor wijzigingen in de overeenkomst, betrekking hebbende op de uitvoering en/of aantallen, worden door leverancier aan afnemer in rekening gebracht.

ARTIKEL 6 BETALING

6.1 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, dient betaling altijd netto kontant bij levering worden gedaan.

6.2 Leverancier is te allen tijde gerechtigd vooruitbetaling van de koopprijs dan wel zekerheid voor de betaling van de koopprijs te vorderen.

6.3 Indien de afnemer niet aan zijn verplichting tot vooruitbetaling en/of zekerheidstelling voldoet, is leverancier gerechtigd zonder voorafgaande ingebrekestelling de uitvoering van haar verplichtingen voortkomende uit de gesloten overeenkomst op te schorten.

6.4 Bij overschrijding van enige betalingstermijn, is de afnemer in verzuim zonder dat hiervoor enige ingebrekestelling is vereist. Afnemer is vanaf dat moment een rente verschuldigd van 1% per maand of per gedeelte daarvan over het verschuldigde bedrag. Deze rente is ook verschuldigd in geval uitstel van betaling wordt overeengekomen.

6.5 Alle kosten welke betrekking hebben op de invordering van het door afnemer verschuldigde en niet tijdig betaalde, zijn voor rekening van de afnemer. De buitengerechtelijke kosten bedragen ten minste 15% van het verschuldigde bedrag en zijn reeds verschuldigd en opeisbaar zodra de vordering ter incasso uit handen is gegeven.

6.6 Door de afnemer gedane betalingen strekken steeds ter aflossing van alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens van de opeisbare facturen welke het langst openstaan, ook indien afnemer meldt dat betaling betrekking zou hebben op latere facturen.

6.7 Leverancier is bevoegd de vorderingen te verpanden aan een factormaatschappij en/of bancaire instelling en/of derden.

6.8 Na een bestelling ontvangt u een e-mail ter bevestiging. In deze e-mail staan de totale kosten vermeld. U kunt betalen door vooruit te betalen via een overschrijving of telebankieren. Wanneer uw betaling door ons ontvangen is, verzenden wij uw bestelling zo spoedig mogelijk. Wij streven ernaar uw artikelen binnen 5 werkdagen ter bestelling aan te bieden aan de DPD.

ARTIKEL 7 EIGENDOMSVOORBEHOUD

7.1 Alle aan afnemer geleverde goederen blijven eigendom van leverancier totdat afnemer aan al zijn betalingsverplichtingen jegens leveranci voldaan.

7.2 Zolang het eigendom niet op afnemer is overgegaan, heeft de afnemer niet het recht de goederen op enigerlei wijze te vervreemden of te bezwaren, behalve indien het de normale uitoefening van het bedrijf van afnemer betreft.

7.3 Indien de afnemer zijn betalingsverplichtingen jegens leverancier niet nakomt , heeft deze het recht de onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen terug te nemen. Dit geldt eveneens wanneer leverancier goede grond heeft te vrezen dat afnemer in zijn verplichtingen zal tekortschieten. Aan leverancier en haar werknemers komt het onherroepelijke recht toe het terrein van de afnemer te betreden en zich feitelijk bezit van de geleverde goederen te verschaffen.

7.4 Terugname van goederen volgens lid 3, geschiedt tegen de door leverancier vastgestelde prijs. Deze vaststelling geschiedt op basis van de bij terug name geldende marktwaarde, verminderd met de door leverancier gemaakte kosten.

7.5 Voor leveringen in Duitsland is, naar Duits recht, een uitgebreid- en verlengd eigendomsvoorbehoud van toepassing.

ARTIKEL 8 LEVERING EN RISICO

8.1 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, vindt levering plaats af fabriek

8.2 Goederen welke zijn afgeleverd, zijn voor risico van de afnemer.

8.3 Opgegeven levertijden zijn vrijblijvend, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

8.4 Leverancier is verplicht zich zoveel mogelijk aan de levertijd te houden, doch is niet aansprakelijk voor de gevolgen van eventuele overschrijding van deze levertijd. Overschrijding verplicht leverancier niet tot betalen van enige vergoeding en geeft de afnemer niet het recht de overeenkomst ontbonden te verklaren.

8.5 Leverancier het recht van de afnemer te verlangen de goederen op de overeengekomen levertijd af te nemen. Indien afnemer in gebreke blijft de goederen ter overeengekomen tijd af te nemen, is leverancier gerechtigd de goederen te factureren en betaling hiervoor te verlangen. Leverancier is bovendien gerechtigd de kosten voor opslag en eventuele verdere kosten ten gevolge van het te late afnemen door afnemer door te berekenen. Eventuele tijdelijk opslag geschiedt voor risico van de afnemer.

ARTIKEL 9 RECLAME

9.1 Reclameringen inzake gebreken of tekortkomingen aan de geleverde goederen dienen schriftelijk binnen 4 dagen na levering te worden gedaan.

9.2 Aanmerkingen ten aanzien van geleverde aantallen colli en de staat daarvan dienen terstond op verzendbewijzen te worden vermeld.

9.3 Bij niet tijdige, schriftelijke meldingen verliest afnemer elk recht op reclame.

9.4 In geval van reclame is leverancier slechts gehouden tot aanvulling, herstel of vervanging van de niet of niet deugdelijk geleverde goederen.

9.5 Gebruik of verbruik van de geleverde goederen geschiedt volledig voor risico van de afnemer. Afnemer is volledig aansprakelijk voor het nakomen van wettelijke en andere voorschriften van bevoegde instanties.

ARTIKEL 10 GARANTIE

10.1 Op alle geleverd zaken verleent leverancier een garantie op fabricage- en materiaalfouten zoals omschreven in de bij de zaken geleverde garantiecertificaten. De garantie houdt in dat leverancier naar haar keuze voor haar rekening de zaken zal herstellen, hetzij de zaken zal vervangen. Alle vervangen zaken worden eigendom van leverancier.

10.2 De garantie is niet van toepassing indien de gebreken geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van onjuist, onzorgvuldig of onoordeelkundig gebruik, van buiten komende oorzaken, zoals bijvoorbeeld brand- of waterschade, of indien de zaken door andere dan leverancier zijn gewijzigd of worden onderhouden. Aanspraken uit hoofde van garantie moeten binnen de gestelde termijn schriftelijk worden ingediend met vermelding van de aard van het gebrek, terwijl leverancier tevens in de gelegenheid moet worden gesteld zich van het gebrek ter plaatse te overtuigen.

ARTIKEL 11 AANSPRAKELIJKHEID

11.1 Leverancier is niet aansprakelijk voor aanspraken of schade vanwege niet, niet tijdig of niet behoorlijk uitvoeren van een opdracht, behalve en voorzover afnemer kan aantonen dat van opzet sprake is.

11.2 In geval van toerekenbare tekortkomingen in de naleving van de overeenkomst is leverancier slechts aansprakelijk voor vervangende schadevergoeding, dat wil zeggen vergoeding van de waarde van de achtergebleven prestatie. Iedere aansprakelijkheid voor enige andere vorm van schade, waaronder begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade, gevolgschade of schade wegens gederfde winst, is uitgesloten.

11.3 Leverancier is niet aansprakelijk voor de schade indien de afnemer niet binnen 8 dagen nadat van de schade kennis is genomen, leverancier per aangetekend schrijven voor de schade aansprakelijk heeft gesteld.

11.4 Door leverancier te betalen schadevergoeding wegens toerekenbare tekortkomingen zal in geen geval meer bedragen dan de volgens overeenkomst door leverancier gefactureerde bedragen (excl. BTW).

11.5 Door leverancier te betalen schadevergoeding wordt steeds beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald.

ARTIKEL 12 VRIJWARING

12.1 De afnemer is gehouden leverancier te vrijwaren, dan wel schadeloos te stellen, voor alle kosten en schade waarin leverancier mocht vervallen doordat derden een vordering op deze leverancier instellen ter zake van enig feit, waarvoor aansprakelijkheid jegens de afnemer in deze algemene voorwaarden is uitgesloten.

ARTIKEL 13 ANNULERING

13.1 In geval van in gebreke blijven van afnemer ten aanzien van enige jegens leverancier aangegane verplichtingen, dan wel een aanvraag voor surs�ance van betaling, een verzoek om toelating tot de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen, zijn faillissement of liquidatie van zijn onderneming of filiaal, is leverancier gerechtvaardigd de lopende overeenkomsten te annuleren, zonder voorafgaande ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst en zonder dat afnemer recht heeft op schadevergoeding.

ARTIKEL 14 OVERMACHT

14.1 In geval van overmacht is leverancier gerechtigd om zijn verplichtingen tot het verrichten van diensten op te schorten. Indien leverancier in redelijkheid kosten zal dienen te maken ter ongedaan maken, en/of vermijding van (verdere) factoren die de uitvoering van de overeengekomen diensten verhinderen, dienen deze kosten door de afnemer aan leverancier te worden vergoed.

14.2 Onverminderd het bepaalde in het eerste lid van dit artikel is leverancier gerechtigd van de afnemer betaling te vorderen van hetgeen door hem, voordat de situatie van overmacht is ingetreden ter uitvoering van de gesloten overeenkomst is verricht.

ARTIKEL 15 GESCHILLEN

15.1 Alle aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan vanwege de leverancier worden beheerst door Nederlands Recht.

15.2 Alle geschillen, waaronder begrepen die welke slechts door een partij als zodanig worden beschouwd, voortvloeiende uit of verband houdende met de overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn of de betreffende voorwaarden zelf en haar uitleg of uitvoering, zowel van feitelijke als juridische aard, zullen worden beslecht door de binnen het vestigingsgebied van leverancier bevoegde Burgerlijke Rechter, zulks voor zover de wet dit toelaat.

Artikel 16 VINDPLAATS

16.1 Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummer 24444158

16.2 Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de overeenkomst.

ARTIKEL 17 PRIVACY, VERTROUWELIJKHEID EN GEHEIMHOUDING

17.1 Partijen zijn verplicht elkaar over en weer alle redelijke medewerking te verlenen teneinde de andere partij in staat te stellen haar verplichtingen op grond van de toepasselijke privacywetgeving na te komen. Op de dienstverlening van de leverancier is het Reglement Algemene Verordening Gegevensbescherming van toepassing, welk reglement op eerste verzoek van opdrachtgever kosteloos zal worden verstrekt. Wanneer een klant zich op haar rechten beroept heeft leverancier enige tijd om aan het verzoek te voldoen.

17.2 Partijen zullen alle informatie, knowhow, (persoons- )gegevens of specificaties die verband houden met de uitvoering van deze overeenkomst en/of de onderneming van de andere partij, vertrouwelijk behandelen en zullen deze niet aan derden kenbaar maken, tenzij de partij van wie de informatie afkomstig is daartoe schriftelijk toestemming heeft gegeven. Hetzelfde geldt ten aanzien van de inhoud van de overeenkomst.

17.3 Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is mede gedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

ARTIKEL 18 INTELLECTUELE EIGENDOM

18.1 Onverminderd het bepaalde in artikel 15 (Geheimhouding) van deze voorwaarden behoudt de leverancier zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet.

18.2 Alle door de leverancier verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software, werkwijzen, (model-) contracten en andere geestesproducten van de leverancier en dat in de ruimste zin des woords, zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever en mogen niet door hem, al dan niet door inschakeling van derden, zonder voorafgaande toestemming van de leverancier worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht.

18.3 De leverancier behoudt tevens het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

ARTIKEL 19 TOEPASSELIJK RECHT

Op elke overeenkomst tussen de leverancier en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.